מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה 2019

הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה 2019

המועצה המקומית זכרון יעקב )להלן: "מועצה"( מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2019 קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות/מוסדות ציבורים הפועלים בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:

1 . סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
א. תנועות נוער
ב. היסטוריה והנצחה
ג. ספורט
ד. רווחה
ה. צרכי דת

2 . תבחינים למתן תמיכה:
התבחינים מתייחסים לכמות המשתתפים, לשעות פעילות, השפעה על חיי הקהילה בישוב וחוות דעת מקצועית. 
טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות.

3 . מועד אחרון להגשת בקשות :
א. את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מיום חמישי, ה – 31.1.19 למזכירות המועצה.
ב. גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המפורטים
בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים, על פי הנוהל של משרד הפנים לעניין מתן
תמיכות למוסדות ציבור.

4 . יצוין כי תקציב 2019 טרם אושר ולכן אין וודאות בכל הקשור לסכומים שיקבעו בתקציב לנושא התמיכות וכי המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

זיו דשא
ראש המועצה