רשימת קיצורי מקלדת

הטיפול באדם המפגר מעוגן במספר חוקים:

חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט - . 1969
חוק העונשין (תיקון מס` 26), התש"ן - 1989 , פגיעה בקטינים ובחסרי ישע .
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ"ב - . 1962
חוק הפיקוח על המעונות , התשכ"ה - . 1965
פקיד סעד - עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים, כשיר לעבודה סוציאלית כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו 1996, אשר מונה ע"י שר הרווחה לצורך יישום החוקים השונים.
חוק הסעד סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים התשט"ו 1955 - מאפשר לבית המשפט או לבית הדין לצוות על
פקיד הסעד לחקור ולחוות דעתו, בתסקיר בכתב ובעל פה בעניין של קטין או חולה נפש.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב, 1962 - קובע את הסמכויות של הורים כאפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, וכן סמכויות של גורמים שונים לצורך הגנה על חסויים וסמכויות של אפוטרופוסים המופקדים על עניינם של חסויים וכן: מתי וכיצד פונה אחד ההורים לבית המשפט בעניין הנתון לאפוטרופסותו, כגון חילוקי דעות בין ההורים בעניין החזקת ילדים וחינוך. וכן באילו נסיבות ימונה אפוטרופוס למי שאינו מסוגל לטפל בענייניו.
חוק ההוצאה לפועל (סעיף 62), התשט"ז - 1967 - מחייב את המוציא לפועל להסתייע בפקיד סעד בביצוע פסק דין על משמורת והסדרי ראייה, להעברה או מסירת קטין בידי הורה. כן יסייע פקיד הסעד בקיום הסדרי ביקור וקשר בין הורים לילדם הקטין. כאשר פסק הדין אינו ניתן לביצוע , אלא על כורחו של הקטין, או שהיו קשיים אחרים בביצוע פסק הדין, רשאי המוציא לפועל לפנות לבית המשפט בבקשת הוראות פעולה.
חוק העונשין (תיקון מס` 26) התש"ן - 1989 - פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, החוק מחייב אזרחים ואנשי מקצוע לדווח לפקיד הסעד או למשטרה על קטינים וחסרי ישע בסיכון.
חוק גיל הנישואין, התש"י 1950 - מאפשר לבית המשפט לפנות לפקידי סעד לקבלת תסקיר בגין מתן היתר נישואין לקטינה מתחת לגיל 17.
חוק למניעת אלימות במשפחה - התשנ"א - מאפשר לבית המשפט לפנות לפקיד סעד להכנת תסקיר לענין מתן צו הגנה ולמתן המלצות על דרכי טיפול במשפחה לגבי הפעלת הצו. התקונים לחוק מתייחסים ל: הרחבת הגדרת בן משפחה, הגשת תסקיר, התייחסות לשמירת קשר בין הקטין לבין האחראי עליו, התחייבות לקבלת טיפול לאחר קבלת תסקיר המתייחס להתאמה לטיפול, התעללות נפשית, הארכת משך הצו לתקופה של שנה.
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א - 1991 - מאפשר לבית המשפט לפנות לפקיד הסעד בבקשה לתסקיר בעניינו של קטין וכן לסייע באכיפה של החלטות בית המשפט בדבר החזרת הקטין או קיום הסדרי ראייה. יצירת קשר בין הורה המגיע מחו"ל וילדו שנחטף לארץ והעברת הילד לרשותו בהתאם להחלטת בית המשפט. אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.
חוק בתי המשפט לענייני משפחה - התשנ"ה 1995 - מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה לצוות על פקיד הסעד להגיש תסקיר ורשאי פקיד הסעד ליזום הליך בבית המשפט בכל עניין הנוגע לקטין באישור או באמצעות היועץ המשפטי. תפקידים נוספים: הכרה באבהות, ממזרות.