רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

פניות תושבים

רישוי במתחמים בפיתוח המועצה

ש/619:

דיון בבקשות להיתרי בנייה בתחום התכנית יתבצע לאחר פרסום מכרז הקמת תחנת השאיבה בפארק היין (צפי מאי 2016) . היתרי בנייה יונפקו כחצי שנה לאחר תחילת הקמת תחנת השאיבה או לאחר סיום עבודות פיתוח שלב א', המאוחר מבין השניים. אישור אכלוס יותנה בהפעלת תחנת השאיבה וקווי ההולכה ממנה ואליה.
 

ש/343:

 ניתן להגיש בקשות להיתרי בנייה בתחום התכנית . היתרי בנייה יונפקו לאחר סיום עבודות פיתוח שלב א'.
 

ש/580 :

דיון בבקשות להיתרי בנייה בתחום התכנית יתבצע לאחר פרסום מכרז הקמת תחנת השאיבה בפארק היין (צפי מאי 2016) . היתרי בנייה יונפקו כחצי שנה לאחר תחילת הקמת תחנת השאיבה או לאחר סיום עבודות פיתוח שלב א', המאוחר מבין השניים. אישור אכלוס יותנה בהפעלת תחנת השאיבה וקווי ההולכה ממנה ואליה.