רשימת קיצורי מקלדת

1915

אגודת "חובבי זכרון" מנתה  

11 צעירים בני 17, שהתארגנו על מנת לקיים אגודת בטחון ורכישת נשק.

התקנות, כפי שהן מופיעות בחוברת הפרוטוקולים של האגודה:

על פי דעות כל החברים נקראת אגודתנו בשם "חובבי זכרון"

א. מטרתה- לאחד לפתח את גוף ורוח החברים.

ב. התשלום - שני בשליק לחבר

ג. תקנות הנשק- כל חבר וחבר צריך לקנות רובה 

ד. חבר בנסעו ממקומו ישאר נשקו באגודה

ה. צריך להמצא אצל כל חבר וחבר לא פחות מ 25 כדור

ו. צריך להמצא באגודה לא פחות ממאתיים כדור.