רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

שפ"ח

פעולות השרות הפסיכולוגי – החינוכי -  שפ"ח

 
" מטרת השירות הפסיכולוגי חינוכי לסייע לנועץ להתמודד במצבים קשים, למנוע בעיות ולפתח את הפוטנציאל האישי"

הפסיכולוג החינוכי, בעל הכשרה ייחודית המשלבת את הפסיכולוגיה הקלינית, המסתכלת על הפרט ומגדירה את הפתולוגיה, עם הסתכלות מערכתית שמקורה במודעות ליחסי הגומלין ההדוקים שבין הפרט לבין מרקם המערכות שבהן הוא פועל, והצורך החיוני בהתאמה ביניהם.
הפסיכולוג החינוכי מלווה את מערכת החינוך ברמותיה השונות : תלמיד ומשפחתו, תלמיד וכיתתו, צוות ביה"ס, מחלקת החינוך.
 
השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) שואף לספק שרות לאוכלוסיית מוסדות החינוך בגילאי 18-3 ובחינוך המיוחד עד גיל 21. בזכרון יעקוב ניתן שרות החל מגילאי 3, במסגרות גני טרום חובה וחובה ובתי הספר. בנוסף הוא מלווה את המרכז הטיפולי (משכ"ל) בהדרכה. השרות הפסיכולוגי ניתן ע"י הרשות המקומית, נתמך תקציבית ומפוקח מקצועית ע"י השרות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י)

שפ"י מקיים קשר עם השפ"חים באמצעות הפסיכולוג הראשי והפסיכולוגים המחוזיים, נותן הנחיה ופיקוח מקצועי, מארגן השתלמויות, מוציא לאור מבחנים פסיכולוגיים ומשתתף באופן חלקי במימון השפ"חים.
 
בין פעולות שפ"י האחרות: הקמת מערך פסיכולוגיה חינוכית לשעת חירום, הכנה והוצאה לאור של ספרות מקצועית, ייזום וביצוע מחקרים, פיתוח מבחנים פסיכולוגיים חדשים, ייצוג עניני הפסיכולוגיה החינוכית בפני גורמים אחרים במשרד החינוך והתרבות ובפני ארגונים ציבוריים, ועדות הכנסת וגופים אחרים. שפ"י מקיים גם קשר עם משרדי ממשלה שונים, כדי לתאם את פעולת השפ"חים עם פעולת יחידות אחרות המספקות שירותי רווחה (מחלקות לשירותים חברתיים, תחנות לבריאות המשפחה (וכד').
 

ממה מורכב סל השירות של השפ"ח ?

מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי:
א – לצוותים פדגוגיים: מנהלים, מחנכים, מורים, גננות, ויועצות.
ב – להורים.
 
בכל הנוגע לטיפול בתלמידים למטרת הבטחת מיטביות ובריאות הנפש של התלמידים במערכת החינוך ברמות של איתור ומניעה.
במקרים של ילדים בסיכון – התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלבנטיים, הערכה ראשונית של הילד, המלצות לגבי המשך ההתערבות.
 
אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד,
טיפול בתלמידים לקויי למידה וכן כל הפעולות הנגזרות מחוק החינוך המיוחד ומחוזרי מנכ"ל כמו: השתתפות בוועדות השמה, ועדות מתי"א, שיבוץ, וכדו'.
 
התערבות טיפולית ראשונית לילדים בסיכון (עד 5 פגישות ), בהתאם לשיקול מקצועי.
במקרי חירום – התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.
השתתפות בפורומים בין מקצועיים במערכת החינוכית לשם בניית תוכנית התערבות רב מקצועית לילדים הזקוקים לכך.
מתן הדרכה וקונסולטציה למנהלים ולצוותים חינוכיים, בהיבט מערכתי/ארגוני
(ייעוץ למנהלים ומורים בנושאים מערכתיים-ארגוניים/בית ספריים)לקידום תהליכי צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך.
טיפול בתלמידים ליקויי למידה נוהל הטיפול בתלמידים לקויי למידה יקבע בהמשך כנגזרת של חוק תלמידים לקויי למידה הנמצא בתהליך חקיקה מתקדם
 
עבודה פסיכולוגית מערכתית הכוללת:
ייעוץ לגורמים עירוניים שלא ממערכת החינוך בקשר לתלמידים מהמסגרת החינוכית בה עובד הפסיכולוג (למשל : מחלקת הרווחה, קב"ס).
השתתפות בצוותי היגוי ליזמות חינוכיות, ועדות מקצועיות שונות בישוב. (מעבר למצוין לעיל ב"עדיפות ראשונה").
 
עבודה פסיכולוגית פרטנית הכוללת:
הערכה ואבחון של תלמידים לצורך השתלבותם התקינה במערכת החינוכית, אבחון בשלות בגיל הרך. (להוציא אבחונים ספציפיים שהוגדרו מלכתחילה כשייכים לסל המשלים – ראה להלן).
בסעיף זה נכללות פעילות אבחון והערכה, מתן משוב, גיבוש המלצות לדרכי טיפול, דיווח בכתב עפ"י הצורך לגורמים שונים, ליווי ההורים והמערכת החינוכית
 
ייעוץ וקונסולטציה קצרי טווח להורים (עד 5 פגישות)
התערבות טיפולית קצרת טווח לילד (עד 5 פגישות)
סל שירותים משלים (שפ"מ)
 
בזכרון יעקוב הרשות החליטו לתת לאוכלוסיה המקומית את האפשרות לקבל את השירותים שאינם כלולים בסל שירות חובה וזאת ע" קניית שירותים מרצון על ידי ההורים. הפעלת השפ"מ מאפשרת לשמור על אינטגרציה של השירותים הניתנים לילדי הישוב ולכן אנו רואים יתרון וחשיבות בתפקיד האינגרטורי, המרכז ומתאם, של השפ"ח המקומי באחריות מנהל השפ"ח.
 
סל זה -הכולל את כל השירותים הבאים: 
אבחונים ספציפיים: אבחוני הדלגה: הקדמת מעבר לגן חובה ולכיתה א'. מומלץ לבצע אבחון לילידי דצמבר בכל שנתון, לצורך הקדמת רישום לכיתה א' במסגרת הסל השוטף (ללא גביה).
אבחון לצורך מיון למסגרות ייחודיות כגון כתות מחוננים.
התאמת דרכי היבחנות ודרכי טיפול בחטה"ב ובתי"ס תיכוניים (בכפוף לשינויים שיחולו בנוגע לתלמידים ליקויי למידה)
אבחונים שהם מעניינם של גופים ומוסדות שאינם נגזרת ישירה של טיפול השפ"ח בתלמיד.
התערבויות טיפוליות (מעבר ל5- פגישות)
עבודה קבוצתית עם תלמידים
 
השתלמויות, סדנאות והרצאות לבעלי מקצועות חינוכיים וטיפוליים אחרים בקהילה.
כל שרות שרשום בסל הבסיסי בעדיפות ראשונה ושניה ושסוכם לגביו שבשל "אחוז כיסוי" נמוך יועבר, זמנית, לסל המשלים.
מתן שירותים פסיכולוגיים למסגרות שאינן באחריות השפ"ח כמו: מעונות יום, מסגרות טיפת חלב וכו'
תעריפי הסל המשלים ומתכונת התשלום נקבעו יחד עם הרשות המקומית ונתן לקבל פירוט של העלויות בשפ"ח.

שירות פסיכולוגי משלים:
אבחונים וטיפולים בתשלום
הפנייה להתייעצות עם פסיכולוג ביה"ס בו לומד התלמיד –במסגרת סל החובה של השפ"ח- נעשית על ידי מערכת החינוך או ישירות על ידי ההורים בטלפון מספר 04-6291557