רשימת קיצורי מקלדת

1960

בבית שנבנה במקום הבניין שכלל את הדואר הישן והמשטרה.  1960