מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הארכה ותיקון הודעה על בקשה לכריתה או העתקה ברחוב הברושים

עדכון מתאריך 01/12/19 

עקב טעות בהודעה המקורית שהועלתה בתאריך 24/11/19 הן בשם הרחוב והן בסיבת הכריתה המועצה המקומית מוציאה הודעה חדשה ומאריכה את המועד להתייחסות הציבור  

ברצוננו לעדכן את התושבים בדבר בקשה לקבלת היתר כריתה/העתקה

מספר הבקשה: 3

שם מגיש הבקשה: מועצה מקומית זכרון יעקב

מיקום העצים: רח' הברושים זכרון יעקב. גוש: 11302, חלקה: 78

מס' עצים: 4

סיבת הכריתה המבוקשת:

מתוך ארבעת הברושים, שני ברושים יבשים העלולים ליפול ומהווים סכנה, ושניים אחרים בתהליך התנוונות שערכם הנופי הולך ופוחת. 

תקופת הפרסום להתייחסות הציבור: 01/12/19 – 15/12/19

כל המעוניין להגיש התייחסות להיתר המבוקש, יכול לעשות זאת בפנייה למשרדי המחלקה לאיכות הסביבה וקיימות של המועצה המקומית לדואר אלקטרוני sharoni@zy1882.co.il

בהתייחסות יש לציין את מספר הבקשה אליה מתייחסים וכן את הנימוקים להתנגדות לכריתה. ההתייחסויות יועברו על ידי המועצה במרוכז לידיעת פקיד היערות האחראי על מתן ההיתר.