רשימת קיצורי מקלדת

שלב ב - תכנון העסק והכנת תוכנית

תוכנית עסק מתבססת על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.
 
על פי חוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון יש לצרף תכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך": מהנדס בניין אזרחי רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכל או הנדסאי אדריכלות הרשומים כחוק.
 
התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף- מקופל כ"הרמוניקה"-בשישה עותקים.
 

על התכנית לכלול את המפורט להלן:

תרשים סביבה
מפה מצבית
תוכנית העסק
חתכים
לבתי אוכל - יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50)
אישור לפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה, תואמת את היתר הבנייה שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג, אם ניתן. לאישור יצורפו ההיתרים האמורים (סעיף זה מתייחס להיתר מזורז בלבד).
עסקים שאינם מוקמים במבנה חוקי עם היתר בניה, ידרשו להכשיר את המקום על ידי הגשת בקשה לועדה מקומית לתכנון ובניה.

 

לצורך הכנת תוכנית עסק יש לצרף :

דף ריכוז נתונים לתוכנית.
טבלת האישורים לתוכנית.
דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.
בנוסף לדפים אלו המהווים חלק מתוכנית העסק, נדרש מגיש התוכנית להציג:
ייפוי כוח לטיפול בתוכנית מטעם בעל העסק
תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתוכנית