רשימת קיצורי מקלדת

גבייה

על המחלקה

מנהלת המחלקה : ורד בלה
ראש צוות: לימור כהן אבגיל
עובדות המחלקה: מיכל שקד , זהר סולומון , מרים בקשייב , אסניקה טגניה
קראו עוד

מוקד טלפוני חדש

תושבים יקרים, 

לשיפור השירות, הנגישות וקיצור משך ההמתנה הטלפונית, התחדשנו במוקד טלפוני חדש למחלקת הגבייה. 
המוקד זמין עבורכם לביצוע תשלומים ובירורים בנושא ארנונה, בימים א'-ה' החל מ-08:00 בבוקר ועד 20:00 בערב. 

אז מהיום חייגו למוקד מח' הגבייה: 04-6297111

לתשלום בנושא ארנונה ניתן לפנות גם בדרכים הבאות:

 Gvia@zy1882.co.il

אתר המועצה | אפליקציה "זכרון יעקב" | פקס - 04-6391754

קראו עוד

הנחות מארנונה

הנחות מארנונה ניתנות למחזיק בכנס על- פי הוראת הדין.
ההנחות ניתנות לאחר עמידה בקריטריונים הנדרשים בחוק והצגת כלל המסמכים הנדרשים.
קראו עוד

כללים לגביית חובות

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 330ב לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – "הפקודה"), שהוסף בתיקון מס' 151 לפקודה, 

קובעת הוועדה לענייני גביה של מועצה מקומית זכרון יעקב (להלן – "המועצה") את כללי הגבייה על פיהם תפעל המועצה לצורך  גביית הכספים המגיעים לה, לפי כל דין, לרבות סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה ,כללים בדבר מעבר בין מסלולי הגבייה ומדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסתם לתשלומים. 

קראו עוד

הנחה למפקד מילואים פעיל

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשפ"ג -2022
מליאת המועצה אישרה ביום 8.11.2022 הנחה בשיעור 25% עד 100 מ"ר  וזאת החל מיום 1.1.2022 למחזיק בנכס שהוא "מפקד מילואים פעיל" -חייל כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא, וכן מתקיים בו אחד מאלה:
קראו עוד

הנחה בארנונה למשרת מילואים פעיל

בעקבות התקנות החדשות של משרד הפנים המסמיכות את הרשות המקומית לתת הנחה מיוחדת בארנונה למשרתי המילואים, החליטה מליאת המועצה, בישיבת בתאריך 05/06/18 על אישור ההנחה בשיעור המקסימלי שנקבע בתקנות אשר הינו 5%.  
קראו עוד

חילופי דיירים

חובת תשלום הארנונה חלה על מחזיק הנכס בפועל. על בעל נכס להודיע למועצה על כל שינוי (חילופי דייר או תוספת שטח) שחל בנכס שבבעלותו. כל עוד לא תתקבל הודעה על שינוי המחזיק בנכס תחול חובת התשלום על בעל הנכס. בעת חילופי מחזיקים יש להעביר למועצה חוזה רכישה או חוזה שכירות שתקופתו לא תהיה פחות משנה ואישור תאגיד המים על היעדר חובות. לתקופת השכרה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה.
קראו עוד