פתיחת תפריט ניידים

גבייה

על המחלקה

מנהלת המחלקה: ורד בלה
מזכירה: דינה גינת
עובדות המחלקה: חן גובר, יסמין ברדי, מיכל שקד, זהר סלומון.
קראו עוד

סקר נכסים

בהתאם להוראות משרד הפנים מחויבת המועצה המקומית זכרון יעקב,
ככל הרשויות המקומיות בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים ביישוב 
כל מספר שנים. 
קראו עוד

הנחות מארנונה

תשלום הארנונה על- ידי התושבים מהווה מרכיב מתקציב המועצה ומבטיח פעילות שוטפת לאספקת שירותים לתושבים. הכוללים בין היתר: תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, תחזוקת גנים ציבוריים, אספקת שירותים בתחום התברואה, ניקיון רחובות ומגוון שירותים נוספים לרווחת תושבי המושבה.
קראו עוד

הנחה בארנונה למשרת מילואים פעיל

בעקבות התקנות החדשות של משרד הפנים המסמיכות את הרשות המקומית לתת הנחה מיוחדת בארנונה למשרתי המילואים, החליטה מליאת המועצה, בישיבת בתאריך 05/06/18 על אישור ההנחה בשיעור המקסימלי שנקבע בתקנות אשר הינו 5%.  
קראו עוד

חילופי דיירים

חובת תשלום הארנונה חלה על מחזיק הנכס בפועל. על בעל נכס להודיע למועצה על כל שינוי (חילופי דייר או תוספת שטח) שחל בנכס שבבעלותו. כל עוד לא תתקבל הודעה על שינוי המחזיק בנכס תחול חובת התשלום על בעל הנכס. בעת חילופי מחזיקים יש להעביר למועצה חוזה רכישה או חוזה שכירות שתקופתו לא תהיה פחות משנה ואישור תאגיד המים על היעדר חובות. לתקופת השכרה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה.
קראו עוד