מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תגובת המועצה המקומית לעיקרי הדוח

   

להלן הפרקים המרכזים ותמצית הממצאים מדו"ח המבקר ותגובת המועצה

היערכות הרשויות המקומיות לשריפות

אי הכשרת אזורי חיץ: המועצה המקומית זיכרון יעקב לא הכשירה אזורי חיץ

תגובת המועצה המקומית:

בתיאום ועל פי הנחיית מפקד כב"א איגוד ערים חדרה, המועצה פועלת להכנת תוכנית הגנה יישובית בהתאם לעקרונות מקצועיים ולשם כך פנתה ליועץ בתחום לקבלת הצעת מחיר לבניית התוכנית.

 • המועצה ניקתה שטחים ואזורי חיץ רבים מאז אירוע השריפה, בין היתר תוך שימוש בעדר פרות לרעיה.

אי תרגול מערכי החירום לשריפות:

 • המועצה המקומית זיכרון יעקב -לא תחקרה בעצמה את תרגול מערכי החירום שלה לפני גל השריפות ולא הפיקה ממנו לקחים.
 • רשות הכבאות לא ערכה למועצה המקומית זיכרון יעקב ולמועצה האזורית מטה יהודה תרגילים להתמודדות עם שריפות בהיקף נרחב;
 • המשטרה לא יזמה תרגילים משותפים עם הרשויות המקומיות שנבדקו, עם רשות הכבאות ועם גופי החירום הנוספים על מנת להבטיח כי בעת אירוע חירום אזרחי יכירו הגופים השונים את עבודת החפ"ק האחוד ועבודתם תיעשה תוך תיאום ושיתוף פעולה.

תגובת המועצה המקומית:

המועצה המקומית ערכה תרגילים רבים וביקורות בשנים האחרונות וכולם היו בהובלת ופיקוח פיקוד העורף, הרשות לחירום לאומי ומשרד הפנים. כל התרגילים סוכמו ואף ניתנו ציונים מפיקוד העורף ורח"ל.

המועצה המקומית זכרון יעקב עיבתה את תכניותיה לשעת חירום ובכלל זה הוסיפה דגשים רבים להתגוננות בפני שריפות.

תפקוד הרשויות המקומיות במהלך גל השריפות

ליקויים בהתנהלות מרכזי ההפעלה: במרכז ההפעלה של המועצה המקומית זיכרון יעקב ובמוקד של המועצה האזורית מטה יהודה לא נוהל כנדרש יומן אירועים ולא נרשמו ותועדו בהליך מסודר כל פניות התושבים והנושאים שטופלו במהלך השריפות;

תגובת המועצה המקומית:

 • חמל הרשות ביצוע רישום של פניות וטיפול בהן ללא פורמט מוגדר – מטה החרום הגדיר פורמט לניהול יומן אירועים. 
 • יומן אירועים זה תורגל באוקטובר האחרון בהצלחה

היעדר אישורי מעבר: במהלך גל השריפות לא היו אישורי מעבר לבעלי תפקידים חיוניים בעיריית חיפה, במועצה המקומית זיכרון יעקב, במועצה האזורית מטה יהודה וביישובים שנפגעו בתחומה. בשל כך עיכבה המשטרה את הגעתם ומחלקם אף מנעה את הגישה לאזורי השריפות, ולכן נפגעה יכולתם לבצע את תפקידם.

תגובת המועצה המקומית:

 • טרום השריפה וגם כיום הועברו פניות שלא נענו על ידי המשטרה בנושא זה מבלי לגרוע מכך תדגיש המועצה כי בעלי תפקידים חיוניים הצליחו לנוע ברחבי הישוב ללא כל מניעה כולל מתנדבים שהוגדרו לתפקיד.

ליקויים בפינוי מוסדות חינוך:  פינוי התלמידים מבית הספר "החורש" בזיכרון יעקב התבצע שלא בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך: בית הספר לא ערך רישום של התלמידים שנאספו בידי הוריהם, ותלמידים הועברו לאוטובוסים ללא ניהול, בקרה, רישום ומעקב.

תגובת המועצה המקומית:

 • המועצה קיבלה את ממצאי הדו"ח אבל צינה בפני משרד המבקר כי הליך פינוי לפי חוזר מנכ"ל לא הגדיר פינוי פוליגון,  כי אם פינוי מבית הספר בלבד, קרי שריפה בבית ספר. בעקבות אירוע זה שבו פונה פוליגון שלם, הוטמע נוהל חדש לעבודה, כמו כן נושא בקרה ורישום תורגלו בכלל בתי הספר)

תהליך הפיצוי לניזוקים והעלויות למשק

רשות המיסים לא קבעה מדיניות בנוגע לפיצוי על נזקים ליער ולחורש אף שנדרשה לסוגיה זו בעבר, והדבר הביא לאי בהירות, עיכב בירורן של תביעות - ומנע העברת כספים לניזוקים. רק באוקטובר 2017 (לאחר גל השריפות( החלה רשות המסים לגבש מדיניות בנושא פיצוי נזקים ליער והחורש, אך טרם עיגנה אותה בנוהל ולא פרסמה אותה לציבור.

תהליך התביעה והפיצוי לרשויות המקומיות שנבדקו:

 • קרן הפיצויים לא הנחתה מבעוד מועד את עיריית חיפה, את המועצה המקומית זיכרון יעקב ואת המועצה האזורית מטה יהודה בדבר הנזקים ברי פיצוי והנזקים שאינם ברי פיצוי, תהליך התביעה, שיטת חישוב הפיצוי והאסמכתאות שיש לצרף לתביעות. זאת על מנת שיתאפשר לה להחליט בהן ביעילות ובמהירות;
 • עיריית חיפה, המועצה המקומית זיכרון יעקב והמועצה האזורית מטה יהודה לא נערכו כנדרש להגשת התביעות לקרן הפיצויים;
 • המועצה מינתה מיד עם פרוץ האירוע שמאי וחברת פרויקטים להערכת אומדן הנזקים בשטחים האורבניים
 • המועצה שכרה שרותי חברת מומחים בתחום האגרונומיה להערכת שווי נזק ופיצויים נדרשים בחורש הטבעי
 • המועצה מינתה את סגן הגזבר לרכז את כל המידע הנדרש מכל הגורמים המקצועיים של המועצה ואלו שנשכרו על ידה לצורך הגשה לפיצוים.
 • בתחום השטח האורבני והגינון הושגה הסכמה עם מס רכוש על גובה הפיצוי.
 • המועצה העבירה את כל המידע הנדרש בעבר והנושא עדין לא הוסדר.
 • קרן הפיצויים העבירה הצעה פיצוי לחורש הטבעי בהיקף של מאות אלפי שקלים שנדחתה על ידי המועצה מכיוון שאינו תואם ולו במקצת את הערכות השמאות של המועצה.

סיוע על ידי ועדת העיזבונות:

 • ועדת העיזבונות לא וידאה כי הרשויות המקומיות שנבדקו העבירו לידיעת תושביהן את החלטתה לסייע לניזוקי גל השריפות;
 • עיריית חיפה והמועצה המקומית זיכרון יעקב לא יידעו את תושביהן בדבר זכאותם להגיש בקשה לסיוע מוועדת העיזבונות ולא אפשרו להם לעשות זאת באמצעותן.

לאור העובדה שנכון ל- 15.2.17 העריכה המועצה כי היא תפוצה על כל הנזקים ע"י מס רכוש ולכן לא ראתה לנכון לדרוש פיצויי גם מקרן העיזבונות ולמצוא עצמה במצב של פיצוי כפול, נושא שהיה עלול להיות מוצג בדו"ח ביקורת כליקוי וניסיון להעשיר את קופת המועצה שלא כדין.

המועצה טיפלה וליוותה עשרות משפחות שנפגעו בשריפה. משפחות אלה ציינו לטובה את הטיפול של המועצה מול מס רכוש, המשפחות אף קיבלו סיוע מגורמים נוספים. לא עלתה טענה מצדם של אותם תושבים על כך שקיים פיצוי בחסר ולכן גם לא הופנו לקרן עיזבונות בדרישה לקבל פיצוי נוסף עבור נזקים שכבר נתקבלו בעבורם פיצוי באמצעות מס רכוש.