רשימת קיצורי מקלדת

תקנון לבחירת יקיר המושבה

תקנון לבחירת יקיר המושבה / מפעל חיים


1. רקע

א. תקנון זה נועד לקבוע את העקרונות בעבודת המועצה ובוועדת לתואר יקיר המושבה/מפעל חיים.
ב. תואר זה מבטא הערכת המועצה ותושביה על פעילות מבורכת ויוצאת דופן למען הציבור בישוב.
ג.  סגנון כתיבת התקנון בלשון זכר, אך הוא נוגע לגבר ולאישה באופן שווה.

2. כללי

א. המועצה ממנה וועדה "הועדה לאיתור יקיר המושבה/מפעל חיים במושבה, הוועדה תמנה 5 חברים (4 חברי מועצה ונציג ציבור).
ב. תואר יקיר יוענק אחת לשנה על פי לוח הזמנים שתקבע המועצה.

3. נוהל הגשת ההצעות 

א. המועצה תקבע מועד ושעה אחרונה להגשת ההצעות – לא יתקבלו הצעות לאחר המועד הקובע.
ב. ההמלצות יוכנסו במעטפה סגורה בתיבת המכרזים בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
ג. מזכיר המועצה (או עובד מטעמו) יכניסו לתיבת המכרזים את המעטפה ויציינו  את תאריך ושעת קבלת ההמלצה.  
ד. מגיש הבקשה יפרט וינמק את הבקשה בהתאם לפירוט שיפורסם ויצרף לפחות 2 ממליצים נוספים שיחתמו על המלצה.
ה. פתיחת המעטפות תעשה בנוכחות 2 עובדים ויו"ר הועדה.
ו. מזכיר המועצה יפתח את המעטפות, ירכז את החומר ובהתאם לצורך ידרוש מהממליצים להשלים חומרים חסרים. החומרים החסרים ימסרו למזכיר המועצה תוך 3 ימים.  היה ולא יושלמו הנתונים תיפסל מועמדות המבקש.
ח. כל החומר שנמסר למזכיר המועצה יובא במלואו לוועדה עם התכנסותה ורק היא תביא לידיעת הגורמים את כל התוצאות, לרבות פסילת מועמדים.

4. קריטריונים לבחירת מועמדים  
  
א. המועמד הוכיח כי פעל לפחות 10 שנים בתחום אשר הביא לשיפור החיים או הביא לפיתוח ושימור המורשת במושבה במגוון תחומים כגון: חינוך, אומנות, תרבות, ספורט ויצירה.
ב. למועמד מלאו לפחות 60 שנים.
ג. הוועדה תדון בבקשה של מועמד שנפטר לאחר המועד הקובע להגשת מועמדות.
ד. אין מגבלה לכמות המועמדים.
ז. כל אדם יוכל להמליץ על עצמו או על אחרים ובתנאי שישנם לפחות שלושה ממליצים.

5. נוהל עבודת הועדה לבחירת יקיר /מפעל חיים למושבה 

א. הועדה תתכנס לפחות אחת לשנה ותבחר את המועמדים.
ב. לוועדה יוצגו כל הבקשות וההמלצות לפסילה, כולל ההשלמות שהתקבלו.
ג. תתקיים הצבעה בוועדה המאשרת את המועמדים.
ד. תינתן זכות כפולה בהצבעה ליו"ר הוועדה במידה ואין הכרעה.
ה. סיכומי הועדה יתפרסמו לאחר שיו"ר הועדה שוחח אישית עם המועמדים.
ו. יקבע ויפורסם מועד להתכנסות ולהענקת התעודה על ידי ראש המועצה.   
ז. במהלך החודשים יוני-אוגוסט, יפורסם ברבים האפשרות להגיש מועמדות ליקיר זכרון. מועד אחרון להגשה יהיה בין 30 ל- 40 יום ממועד פרסום ההודעה בעיתון מקומי.  
ח. מזכיר המועצה יכין טופס להגשת מועמדות אשר יכלול את הפרטים הבאים:
 שם המועמד, גיל, פירוט הפעילות לתקופה של לפחות 10 שנים, נימוקים לבקשה, פרטי 3 ממליצים לפחות, מכתבי המלצה.


רשם: דני ביתן