פתיחת תפריט ניידים

קריטריונים להנצחה

קביעת אמות מידה להנצחת נפטרי זכרון יעקב
 
 
מבוא
 
ועדה זו תדון במקרי הנצחה של אזרחים בלבד. משפחות שכולות (צה"ל, משהב"ט, משטרה ונפגעי פעולות איבה) לא יכללו באמות מידה אלו.
אמות המידה יחולו החל מיום אישורן במליאה וללא כל קשר ותלות לדרכי הנצחה שבוצעו לפני החלטת ועדה זו.
אחת ל- 3 שנים תכונס ועדה מטעם המועצה אשר תבחן את הסכומים הקבועים במסמך זה בהיבטיהם השונים.
 
 
אמות מידה
 
אישי ציבור אשר תרמו מזמנם ומרצם למען המושבה בתקופה של 10 שנים ויותר או מתנדב - אזרח אשר חירף את נפשו למען המושבה, יונצחו לאחר הגשת בקשה מפורטת של שאריהם או ביוזמת המועצה בתקופה שלא תעלה על 5 שנים מיום פטירת המנוח. סכום ההשתתפות של המועצה לא יעלה על 1,500 ₪. אופן ההנצחה יבוצע במתחם הנצחה ייעודי לאישי ציבור בלבד ויבוצע ע"י הוספת שלט עם שם הנפטר בקיר הנצחה. מתחם ההנצחה ייבחר ע"י מליאת המועצה לאחר בחינת מקומות המתאימים לכך.
משפחות אשר בחרו להנציח את בן משפחתם אשר נפטר, בדרך של פעילות קהילתית (כגון: תחרויות ספורט, צעדה, חידון לימודי, הסברה בבתיה"ס וכיו"ב) אשר פתוחה להשתתפות הציבור ומתקיימת בזיכרון יעקב וסביבתה לפחות 4 שנים ברציפות לפני הגשת הבקשה להשתתפות המועצה, יהיו זכאיות לסיוע לוגיסטי מהמועצה לצורך קיום פעילות זו אחת לשנה, ובשווה ערך לסכום שלא יעלה על 1,500 ₪.
מקרים בהם נפטרו בעת כהונתם אישי ציבור הנושאים באחד מהתפקידים הרשמיים הבאים: רב ראשי, ראש מועצה, חבר מועצה, ראש ישיבה, מנהל בית ספר. במקרה זה ימומן שלט הנצחה ע"י המועצה בסכום שלא יעלה על 1,500 ₪ בתחום המוסד בו הנ"ל כיהן עפ"י שיקול הדעת של הנהלת המוסד.
במקרים בהם נפטרים ומשפחותיהם אינם עונים על אמות המידה הנ"ל, תינתן למשפחה המבקשת להנציח את יקירה האפשרות לחבור לאחד מהפרויקטים הקהילתיים העומדים על סדר היום של המושבה ובתיאום עם המועצה.
ההנצחה תהיה חלק מפרויקט לרווחת הציבור כגון שביל אופניים, גן משחקים וכיו"ב.
יבוצע קיר הנצחה ישובי ובו יכתבו שמות הנפטרים אשר משפחותיהם תרמו סך של לא פחות מ 5000 ₪ לטובת הפרויקט הנ"ל .
גודל השלטים ומאפייני קיר ההנצחה / אנדרטה ייבחנו וייקבעו לאחר מכן ע"י ועדת ההנצחה.
יובהר ביחס לסכומים הנקובים לעיל כי השתתפות המועצה ככל שתהיה תבחן במועד הגשת הבקשה וכי לפונים לא תהיה זכות מוקנית לקבלת סיוע ו/או השתתפות של המועצה.
הסכומים שיאושרו ככל שיאושרו טעונים אישור מפורש של מליאת המועצה והמקור התקציבי הינו סעיף תמיכות ככל שיהיה.
מקרים בהם יתרם פרויקט שלם כגון פארק , ספריה ,בית כנסת וכיו"ב יונצחו שמות התורמים במתחם זה על פי הקריטריונים שנקבעו חברי הועדה:
מירב אמתי
אריאלה וייזמן
צחי ברוך
רשם: צחי ברוך.