רשימת קיצורי מקלדת

קריטריונים להנצחה

קביעת אמות מידה להנצחת נפטרי זכרון יעקב
 
 
מבוא
 

במהלך השנים עולה הצורך, מעת לעת, להנציח במרחב הציבורי את זכרם של אנשים שהלכו לבית עולמם הן על ידי תרומה פרטית והן בסיוע של המועצה ומוסדות שונים. - מסמך זה בא להגדיר ולהסדיר את האופן וההליך להגשת בקשה להנצחה ואת אמות המידה.

ועדת הנצחה

ועדת ההנצחה תמונה על ידי מליאת המועצה. - הועדה תיזום, תתכנן ותהווה כתובת לדון בבקשות להנצחת זכרם של תושבי זיכרון יעקב בהתאם למסמך זה ולאמות המידה כמפורט בו.

 בקשות להנצחה

כל בקשה ופניה להנצחה תהיה על גבי מסמך כתוב בו יירשמו: • פרטי המבקש, הקשר של המבקש למונצח, פרטי המונצח ותמצית קורות חייו כולל תאריך לידה ותאריך פטירה, סיבות/ נימוקים להנצחה והאופן המבוקש להנצחה וצירוף מסמכים רלוונטיים. הקשר בין מי שמבקשים להנציח למושבה זכרון יעקב. • הועדה תדון בכל בקשה ותיתן את החלטתה.

 
 
אמות מידה
 

כללי - אמות המידה אלה יחולו החל מיום אישורן במליאה.

1 .תקבע הנצחה אחת לכל נפטר.

2 .הנצחת איש ציבור - אי שי ציבור שנפטר ו ואשר תרמו בעת כהונתם ובשנות חייהם, לאורך זמן, מזמנם ומרצם למען המושבה או מתנדב - אזרח אשר חירף את נפשו למען המושבה, יונצחו בשלט לאחר הגשת בקשה מפורטת של בני המשפחה או ביוזמת המועצה. סכום השתתפות המועצה לא יעלה על 500,1 ₪ ויבוצע ע"י הוספת שלט )לפי פורמאט קבוע שקבעה המועצה( במתחם הנצחה שייבחר ע"י מליאת המועצה לאחר בחינת מקומות מתאימים לכך. אישי ציבור אשר נפטרו בעת כהונתם הנושאים באחד מהתפקידים הרשמיים הבאים: רב ראשי, ראש מועצה, חבר מועצה , ראש ישיבה, מנהל בית ספר, ימומן שלט הנצחה ע"י המועצה ) לפי פורמאט קבוע שקבעה המועצה( בסכום שלא יעלה על 500,1 ₪ בתחום המוסד בו כיהן עפ"י ובתאום עם הנהלת המוסד.

3. הנצחת חללי מערכות ישראל ונרצחי טרור

בקשה להנצחה במסגרת פעילות קהילתית לזכר חלל י מערכות ישראל ולזכר נרצחי טרור תועבר לשולחנו של ראש המועצה. בני משפחה יוכלו לבקש להנציח את בן משפחתם, בדרך של פעילות קהילתית במרחב הציבורי )כגון: תחרויות ספורט, צעדה, חידון לימודי, הסברה בבתיה"ס וכיו"ב(. הפעילות תיהיה פתוחה לכ לל הציבור ו תתקיים בז יכרון יעקב וסביבתה. המועצה תאמץ את הפעילות הקהילתית בתנאי ופעילות זו מתקיימת לפחות 3 שנים ברציפות לפני הגשת הבקשה להשתתפות המועצה. המועצה תסייע לוגיסטי ת לצורך קיום פעילות זו אחת לשנה, בשווה ערך לסכום שלא יעלה על 500,1 .₪ הנצחת חללי מערכות ישראל ונרצחי טרור יהא על פי בקשת המשפחות ובתאום איתן, באתר בית התותחן בקיר יד לבנים, במצגת יום הזיכרון, על פי החלטות ועדת ההנצחה והמועצה ועל פי החוקים והתקנות ללא התניה כספית.

4 . תינתן האפשרות לבני משפחה המבקשת לתרום במטרה להנציח את הנפטר באחד מהפרויקטים הקהילתיים העומדים על סדר היום של המושבה ובתיאום עם המועצה. ההנצחה תהיה חלק מפרויקט לרווחת הציבור כגון גינה ציבורית, שביל אופניים, גן משחקים, ספסל מבנה או חלק ממבנה וכיו"ב, זאת בתאום עם המועצה. מימון ההנצחה יהיה מכספי תרומת המשפחה ובתאום עם הגורם הרלבנטי במועצה. מובהר שתחזוקת המתקנים שייתרמו תחול על המועצה. 

5 .ככלל, השיקולים להנצחת נפטרים במרחב הציבורי יהיו במטרה לתרומה לרווחת הציבור הרחב ועל פי הצרכים הציבוריים בכפוף להחלטות ועדת הנצחה ומליאת המועצה.

6 .משפחה שתבקש לתרום ממקורותיה למימון הקמת פרויקט ציבורי שלם להנצחה כגון פארק, ספריה, בית כנסת וכיו"ב והוא יאושר על ידי ועדת ההנצחה ומליאת המועצה, יונצחו בו שמות המונצחים בשלט במתחם זה על פי המפורט לעיל ותרומה זו תבוצע על פי נוהל תרומות.

7 .מובהר כי הבקשה להשתתפות המועצה, תבחן במועד הגשת הבקשה על פי אמות המידה ובמסגרת המשאבים העומדים לרשותה וכי לפונים לא תהיה זכות מוקנית לקבלת סיוע ו/או השתתפות של המועצה.

8 .השתתפות המועצה במימון , ככל שתאושר כאמור, תהא בהתאם להחלטות ועדת ההנצחה וכפוף לאישור מפורש של מליאת המועצה, כולל המקור התקציבי וסעיף ה תמיכה.

9 .החלטות הועדה תקפות ל- 3 שנים מיום אישור הבקשה בועדת הנצחה.

מסמך זה טעון אישור מליאת המועצה.

חברי הועדה : צחי ברוך – יו"ר הועדה אבנר וייס – חבר הועדה ג'רר בוסניאנו – חבר הועדה