רשימת קיצורי מקלדת

דבר המרא דאתרא

דברים שנכתבו ע"י הרב מרדכי אברמובסקי

הרב הראשי של זכרון יעקב

באתר הנצחה זה רשומים שמותיהם של בני זכרון יעקב אשר נפלו במלחמות ישראל, בפעולות הגנה תגמול ובטחון ובעת מילוי תפקידם. וכן לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, אשר שמו נפשם בכפם ומתו למען תקומת ישראל וכנון המדינה.

כאן במקום זה, עת נתבונן אל האותיות הפורחות באויר ונצרף אותם לשמות, נתחבר אל אותם גיבורים אשר חרפו נפשם למות על קדושת השם, ועלו בלהב על מזבח העם והארץ.


ככל שנעלעל יותר בקורות חייהם של הנופלים, יעלו בפנינו ודאי תחושות עזות של כאב ויגון על חיים שנגדעו בטרם עת, על תקוות ושאיפות שלא נתגשמו, על אבות כואבים אמהות ורעיות מתיסרות, ילדים דומעים, על משפחת שכול שאינה יודעת מזור.

כאן באים אנו למלא תפקיד חשוב בבקורנו באתר זה בהעלותנו את זכרם הנאצל של הבנים הגיבורים, מבטאים אנו בכך את הוקרתנו והערכתנו אליהם ולמשפחותיהם.

כאשר תחושות עזות של גאווה וגאון מציפים אותנו על אבות, אחים ובנים, אלו הגיבורים ללא חת, בעמידתם האיתנה על משמרתם ותעוזתם בעת קרב תוך הקרבה עילאית הביאו בעזרת אלוקי מערכות ישראל תשועה לעם ישראל בארצו המתחדשת.

כאן במדינת ישראל המחדשת את נעוריה כקדם, מצטרפים הם לאותה חבורה רבת הוד וההדר של מצילי עם ישראל בכל הדורות ובנינו אלה הם פאר העם גאונו ועוזו. בדם חייהם תוך הקרבה עילאית, הבטיחו את עצמאות ישראל בארצו, את קוממיותנו, את עצם חיינו כמאמר הנביא " ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי".

אנו נמלא את תפקידנו אם נחזק את המשמעות של ההקרבה העילאית של הלוחמים ע"י המשך בנין הארץ וערכי הרוח של האומה הישראלית.

נשא תפילה לבורא עולמים על אלו הגיבורים: המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מאירים ומזהירים, ועלינו פרוש נא את סוכת שלומך ויקוים בנו דברי הנביא: "לא ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהילה" (ישעיהו ס' י"ח).

רפא נא לשבורי לב המשפחות השכולות אבות ואמהות, אלמנות ויתומים, אחים ואחיות והעלה ארוכה למכאובם. זכרם של הקדושים, פעולותיהם וכח רצונם האדיר ינון בלבנו לעד, ותפארת גבורתם תאיר דרכנו בה נאבק ובה נלך, עד כי נזכה ובזכותם הקדושה נשב בטח בארצנו.

תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים, עם נשמותיהם של קדושי ישראל וגבוריו שבכל דור ודור אמן.