רשימת קיצורי מקלדת

שלב ג - הגשת בקשה לרשיון עסק

בקשה לרישוי עסק מוגשת במחלקת רישוי עסקים באגף איכות הסביבה וכוללת את המסמכים הבאים:

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק/היתר מזורז (pdf) חתום על ידי מבקש הרישיון ובעל הנכס.
תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.
תוכנית בטיחות.
שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק.
מסמכים נדרשים נוספים שנדרשו על ידי מחלקת רישוי עסקים:
מס' חוזה ארנונה עדכני.
חוזה חתום ע"י בעל הנכס.
אישור מרשם החברות + מינוי מנהלים בחברה.
צילום תעודת זהות.
ייפוי כוח הניתן על ידי עורך-דין (לנציג שעובד בחברה).
 
רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום הגשת הבקשה ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לבדיקה של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי צו רישוי עסקים (pdf).
במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירובו תפורטנה הנסיבות לסירוב.