רשימת קיצורי מקלדת

מיקומי שריפת גזם חקלאי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לצורך צמצום מטרדי זיהום האוויר הנגרמים משריפת פסולת, לרבות פסולת שמקורה מחומר צמחי.

כפועל יוצא מהנחיות ונהלים חל איסור על שריפת חומר צמחי, וזאת מכוח חוק למניעת שריפות בשדות - התש"י – 1949 וחוק הגנת הצומח - התשט"ז- 1956.

שריפות חומר צמחי (גזם) מאושרות רק במקרים בהם משרד החקלאות נוכח כי קיימים תנאים מחייבים והכל בהתאם לנוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחי

במפה שלפניכם תוכלו לראות מידע לגבי שריפות חקלאיות ברישיון בתוקף