רשימת קיצורי מקלדת

1912

בתחילת שנת  1912 הגיעו למושבה עולים יהודים מתימן
בעקבות הקול הקורא של יבניאלי.