רשימת קיצורי מקלדת

1922

עם תחילת המנדט הבריטי, החליט ועד המושבה על התאזרחות 

כל התושבים בעלי הבתים במושבה.

התושבים קיבלו תעודות זהות פלשתינה / א"י .