רשימת קיצורי מקלדת

1913

כתוצאה מרכישת קרקעות אלו נוצר רצף עם הקרקעות ב"בורג'".

חלק מהקרקעות נמסרו לקבוצת צעירים מה"גדעונים" בני הדור השני.