רשימת קיצורי מקלדת

1886

נבנו בתים במושבה ,ששימשו למגורי פקידי הברון, מורים ועובדי ציבור, מחסנים ואורוות.  1886